fbpx

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré teraz čítate,  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim - Objednávateľom a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov prostredníctvom internetovej stránky tiborhranicky.sk  a ďalších produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát.

Predávajúci:
Decotrend, s.r.o. , 9.mája 430/3 , 029 01 Námestovo , email: info@tiborhranicky.sk , Telefón: +421 948 504 403
Kontaktná osoba: Tibor Hranický
IČO: 45337535, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 52256/L
DIČ: 2022949434
IČ DPH: SK2022949434

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany Objednávateľ a a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139

Bankové spojenie pre Slovenskú republiku:

Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava
číslo účtu: 4027467581 / 7500
IBAN: SK6075000000004027467581
BIC kód/ SWIFT: CEKOSKBX
platba v mene  - EUR

Bankové spojenie pre Českú republiku:

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
číslo účtu: 270279937 / 0300
IBAN: CZ6903000000000270279937
BIC kód/ SWIFT: CEKOCZPP
platba v mene  - Kč

2. DEFINÍCIE POJMOV

Predávajúci - Decotrend, s.r.o. , 9.mája 430/3 , 029 01 Námestovo , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 52256/L
Kupujúci, Spotrebiteľ - / ďalej ako Objednávateľ /, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zašle objednávku, prostredníctvom ktorej si elektronicky objedná online produkt, službu, e-book, video a iné materiály v elektronickej podobe. V objednávke je postačujúce uviesť e-mailový kontakt, meno, priezvisko a adresu na Objednávateľa a telefónne číslo.

Produkty – predstavujú vzdelávacie služby v oblasti online marketingu, kurzy, semináre, školenia a poradenstvo. Zároveň produktom sú aj e-book, vzdelávacie videá a materiály s tým súvisiace.

 
3. SPSÔB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela objednávateľ predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej sú „ produkty „ vybrané kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). Kúpna zmluva sa môže uzavrieť aj na základe emailovej komunikácie medzi objednávateľom a predávajúcim.

3.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží objednávateľ na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „ potvrdenie prijatia objednávky “). Na e-mailovú adresu objednávateľa môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
3.3. Potvrdenie prijatia  obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, a zároveň je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na diaľku
3.4.  Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu/alebo iných služieb, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
3.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
3.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, a iných podmienok .
3.7. Objednávateľ uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.

4.  KÚPNA CENA

4.1. Kúpna cena za produkt dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a objednávateľom je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena)
4.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie produktu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
4.3. V prípade, ak objednávateľ zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
4.4. Objednávateľ je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý produkt v lehote podľa kúpnej zmluvy.
4.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania produktu a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie produktu kupujúcemu.
4.6 Všetky ceny sú vrátane  DPH.
4.7. Bezprostredne pri dodaní produktu, objednávateľ obdrží faktúru od predávajúceho elektronicky

5. AUTORSKÉ PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO 

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. § 19  a 20 citovaného zákona . Objednávateľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom spracovať, pozmeniť, rozmnožovať, šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám bez súhlasu autora..

Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Objednávateľa zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Objednávateľa.

6.  DODACIE PODMIENKY A PLATOBNÉ PODMIENKY, DODACIA DOBA

Objednávateľ uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty a služby prostredníctvom bankového prevodu. Dodacia lehota pri on-line produktoch je 24 hodín od prijatia platby Predávajúcim. Objednávateľ obdrží e-mailom prístupy k on-line produktu a súbory ako prílohu e-mailovej správy. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Dodacia lehota môže byť predĺžená aj neuvedením kontaktných údajov kupujúceho – najmä e-mailovej adresy – bez ktorej nie je možné doručiť on-line produkty a to o dobu, pokiaľ kupujúci sám prípadne na výzvu predávajúceho dodatočne nezašle chýbajúce údaje. On-line produkt je doručovaný výhradne elektronicky prostredníctvom e-mailu.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

7.1. Ak ide o chybu produktu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
7.2. Objednávateľ môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu produktu, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť chyby.
7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný produkt za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.4. Ak ide o chybu produktu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako "vec" bez chyby, má objednávateľ právo na výmenu produktu alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chýb po náprave alebo pre väčší počet chýb produkt riadne užívať.
7.5. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny produktu.
7.6. Na produkt zakúpený prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručné doby podľa tohto odseku začínajú plynúť od prevzatia produktu Kupujúcim. V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Objednávateľ kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 948 504 403 alebo na e-mailovej adrese info@tiborhranicky.sk
7.7Ak bude reklamácia odôvodnená a v od povahy vady závislosti plnenia, pri neodstrániteľnej vade má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci vráti Objednávateľovi kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého ukončenia platnosti prístupových údajov Objednávateľa a k zakúpenému online produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom bezchybnom použití online produktov, bude Objednávateľovi vrátená adekvátna časť kúpnej ceny

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom objednávateľa a objednávateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
V prípade zakúpenia online produktov zakúpených prostredníctvom internetovej stránky tiborhranicky.sk nie je možné odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Vrátenie kúpnej ceny za elektronický obsah nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie kúpnej ceny Kupujúcim elektronického obsahu v prípade nevyužitia elektronického obsahu.

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté Objednávateľ v rámci objednávky produktu či zákazníckej, členskej registrácie prostredníctvom stránky tiborhranicky.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej stránky tiborhranicky.sk a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva Spo Objednávateľ trebiteľ v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so Objednávateľ om, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Objednávateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich fungovanie spoločnosti Decotrend s.r.o.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetovú stránku tiborhranicky.sk Objednávateľ súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Objednávateľ tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Objednávateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Objednávateľ ov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich správny chod a fungovanie spoločnosti Decotrend s.r.o. v minimálnom rozsahu potrebnom na účely spracovanie (najmä účtovná forma LEKA spol s.r.o.).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií a ponúk je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@tiborhranicky.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Objednávateľ má podľa zák. č. 18/2018 Z. z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
d) na účely priameho marketingu v poštovom styku
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
d) na účely priameho marketingu.

Po písomnom súhlase Objednávateľa má Predávajúci právo zverejniť referencie objednávateľa na svojej itnertnetovej stránke, za účelom marketingu.

10. VOĽBA PRÁVOMOCI A ROZHODNÉHO PRÁVA

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11.ARS - ALTERNETÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade nespokojnosti objednávateľa so spôsobom vybavenia reklamácie zo strany predávajúceho, príp. ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má obejdnávateľi právo, obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu – emailom na adresu info@tiborhranicky.sk

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a predávajúcim, vyplývajúceho  z kúpnej zmluvy . Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Rovnaké možnosti majú podľa smernice EÚ aj obchodníci – aj prevádzkovateľ internetového portálu môže rovnakým spôsobom podať sťažnosť na zákazníka

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho tiborhranicky.sk v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Tibor Hranický